Управління грошовими потоками підприємства

Управління грошовими потоками підприємства

Зміст

1. Поняття та види грошових потоків підприємства. Етапи управління грошовими активами

2. Розрахунки грошових потоків підприємства

3. Аналіз грошових активів підприємства

4. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства

5. Управління грошовими потоками

6. Системи контролю за грошовими активами

Література

1. Поняття та види грошових потоків підприємства. Етапи управління грошовими активами

Грошовий потік — це надходження (вхідний ГП) і витрачання (вихідний ГП) грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства.

Для потреб аналізу кредитоспроможності підприємства можна виділити наступні види грошових потоків (рис. 1):

Рис. 1. Класифікація грошових потоків.

Операційний (трансакційний) залишок ГА формується з метою забезпечення поточних платежів, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: по закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, сплаті податків тощо.

Страховий (резервний) залишок ГА формується для страхування ризику несвоєчасного надходження коштів від операційної діяльності у зв’язку з погіршенням кон’юнктури на ринку готової продукції, уповільненням платіжного обороту та з інших причин.

Інвестиційний (спекулятивний) залишок ГА формується з метою здійснення ефективних короткотермінових фінансових інвестицій при позитивній кон’юнктурі в окремих сегментах ринку грошей. Формується лише у тому випадку, коли повністю задоволена потреба у формуванні інших грошових авуарів.

Компенсаційний залишок ГА формується в основному за вимогою банку, який здійснює розрахункове обслуговування підприємства та надає йому інші види фінансових послуг. Представляє собою незнижувану суму грошових активів, яка згідно банківської умови, повинна постійно зберігатися на розрахунковому рахунку підприємства.

З урахуванням ролі грошових активів у забезпеченні платоспроможності підприємства організується процес управління ними.

Рис. 2. Основні етапи управління грошовими активами підприємства.

2. Розрахунки грошових потоків підприємства

Загальна сума чистого грошового потоку розраховується за формулою:

ЧГПп = ЧГПо + ЧГПі + ЧГПф,(1)

39 стр., 19014 слов

Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

... в Україні, монографії та періодичні видання. 1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових ... які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі банку. До ... Надходження готівки в касу 2 КО-2 Видатковий касовий ордер (ВКО) Видача готівки з каси 3 ...

де ЧГПп — загальна сума чистого грошового потоку за період, що розглядається, тис. грн.,

ЧГПо — сума чистого грошового потоку по операційній діяльності, тис. грн.

ЧГПі — сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності, тис. грн.,

ЧГПф — сума чистого грошового потоку по фінансовій діяльності, тис. грн.

Загальна формула, за якою здійснюється розрахунок чистого грошового потоку по операційній діяльності прямим методом, наступна:

ЧГПо = РП + ІНо — Зтм — ЗПоп — ЗПауп — ППв — ППпф — ІВо, (2)

де РП — сума грошових коштів, отриманих від реалізації продукції, тис. грн.,

ІНо — сума інших надходжень грошових коштів у процесі операційної діяльності, тис. грн.,

Зтм — сума грошових коштів, виплачених за придбання матеріальних цінностей у постачальників, тис. грн.,

ЗПоп — сума заробітної плати, виплаченої оперативному персоналу, тис. грн.,

ЗПауп — сума заробітної плати, виплаченої адміністративно-управлінському персоналу, тис. грн.,

ППв — сума податкових платежів, перерахована до бюджету, тис. грн.,

ППпф — сума платежів, перерахована у позабюджетні фонди, тис. грн.,

ІВо — сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності, тис. грн.

3. Аналіз грошових активів підприємства

Аналіз грошових активів підприємства має на меті оцінку суми та рівня середнього залишку ГА з позиції забезпечення платоспроможності підприємства та ефективності використання ГА.

Спочатку здійснюється оцінка участі грошових активів в сукупних обігових активах підприємства шляхом розрахунку коефіцієнта участі:

ГА

КУга = — ,

ОА

де КУга — коефіцієнт участі грошових активів у сукупних оборотних активах,

ГА — середній залишок сукупних грошових активів в періоді, що розглядається,

ОА — середня сума оборотних активів в періоді, що розглядається.

Потім розраховується середній період обороту грошових активів за формулою:

ГА

ПОга = — ,

ВГАо

де ПОга — середній період обороту грошовий активів, в днях,

ВГАо — одноденний обсяг витрат грошових активів в періоді, що розглядається.

Аналогічно здійснюється розрахунок оберненого показника — кількості оборотів середнього залишку грошових активів в періоді, що розглядається

ВГАо

КОга = — .

ГА

До основних формалізованих методів аналізу грошових потоків включається розрахунок відповідних коефіцієнтів, серед яких виділяють:

 • коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається

ЧГП

КДчгп = ———- ,

ОБ + ?Зтм + Ду

де КДчгп — коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається,

ЧГП — чистий грошовий потік,

ОБ — сума виплат основного боргу по довго- і короткострокових кредитах і позиках підприємства,

28 стр., 13594 слов

Облік нематеріальних активів

... обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням Наказу „Про облікову політику”. В ... для підприємства. Витрати на придбання або створення нематеріального активу капіталізуються і підлягають розподілу в часі ... вартістю одержаного активу, яка дорівнює справедливій вартості переданого активу з урахуванням будь-яких грошових доплат, здійснених ...

?Зтм — сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів,

Ду — сума дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства на вкладений капітал.

 • коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в періоді, що розглядається

ПГП — (ГАк — ГАп)

КЛгп = ———— ,

НГП

де КЛгп — коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в період, що розглядається,

ПГП — сума валового позитивного грошового потоку (надходження грошових коштів),

ГАк — сума залишку грошових активів підприємства на кінець періоду, що розглядається,

ГАп — сума залишку грошових активів підприємства на початок періоду, що розглядається,

НГП — сума валового негативного грошового потоку (витрачання грошових коштів).

 • Коефіцієнт ефективності грошового потоку

ЧГП

КЕгп = —

НГП

 • Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в періоді, що розглядається

ЧГП — Ду

КРчгп = ——

?РІ + ?ФІд,

де КРчгп — коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в періоді, що розглядається,

ДУ — сума дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства на вкладений капітал,

?РІ — сума приросту реальних інвестицій підприємства в період, що розглядається,

?ФІд,- сума приросту довгострокових фінансових інвестицій підприємства в періоді, що розглядається.

4. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства

Оптимізація забезпечується шляхом розрахунків необхідного розміру окремих видів залишку ГА.

— Потреба в операційному (трансакційному) залишку грошових активів характеризує мінімально необхідну їх суму в наступному періоді для здійснення поточної господарської діяльності. Для розрахунку даної суми операційного залишку використовується наступна формула:

ПОнгп

ГАо = — ,

КОга

де ГАо — планована сума операційного залишку ГА підприємства,

ПОнгп — планований обсяг негативного грошового потоку по операційній діяльності підприємства,

КОга — кількість оборотів середнього залишку грошових активів в плановому періоді.

— Потреба в страховому (резервному) залишку грошових активів визначається на основі розрахованої суми їх операційного залишку та коефіцієнта нерівномірності (варіації) надходження грошових коштів по окремих місяцях наступного року. Для розрахунку використовується наступна формула:

ГАс = ГАо х КВнгк,

де ГАс — планована сума страхового залишку ГА,

ГАо — планова сума операційного залишку ГА,

КВнгк — коефіцієнт варіації надходження грошових коштів на підприємство у звітному періоді.

— Потреба в компенсаційному залишку планується у відповідності з угодою між банком та підприємством, а потреба в інвестиційному залишку розраховується в залежності від необхідності забезп6ечення високого коефіцієнту рентабельності короткотермінових інвестицій в порівнянні з коефіцієнтом рентабельності операційних активів.

7 стр., 3104 слов

Аналіз активів підприємства

... діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства. Згідно з П(С)БО 2 “Баланс”, п. 4: Активи — ... еквіваленти, дебіторська заборгованість в зв’язку з інфляцією втрачають свою вартість і спричиняють збитки підприємства на суму зменшення купівельної спроможності грошей. І, навпаки, підприємства, які збільшують свою ...

Загальний розмір середнього залишку ГА в плановому періоді визначається шляхом додавання розрахованої потреби в окремих видах:

ГА = ГАо + ГАс + ГАк + ГАі ,

де ГА — середня сума ГА в складі оборотного капіталу підприємства в плановому періоді,

ГАо — середня сума операційного залишку ГА в плановому періоді,

ГАс — середня сума страхового залишку ГА в плановому періоді,

ГАк — середні сума компенсаційного залишку ГА в плановому періоді,

ГАі — середня сума інвестиційного залишку ГА в плановому періоді.

В практиці зарубіжного фінансового менеджменту застосовуються більш складні моделі визначення середнього залишку ГА, наприклад, Модель Баумоля.

2 х Во х ПОго ГА макс

ГА макс = ——— , ГА = ——

v Вд 2 ,

де ГА макс — оптимальний розмір максимального залишку ГА підприємства,

Во — витрати по обслуговуванню однієї операції поповнення грошових коштів,

ПОго — планований обсяг негативного грошового потоку по операційній діяльності,

Вд — рівень втрати альтернативних доходів при зберіганні грошових коштів (середня ставка відсотку по короткострокових фінансових інвестиціях), виражений десятковим дробом,

ГА — оптимальний розмір середнього залишку ГА.

5. Управління грошовими потоками

Управління фінансовим циклом підприємства безпосередньо пов’язане з управлінням його грошовими потоками.

ФЦ = ЧОЗЗ + ЧОД — ЧОК,

де ФД — тривалість фінансового циклу,

ЧОЗЗ — тривалість обороту запасів і затрат,

ЧОД — тривалість обороту дебіторської заборгованості,

ЧОК — тривалість обороту кредиторської заборгованості.

Середні матеріальні оборотні активи

ЧОЗЗ = ——————— х 360 днів,

Собівартість продукції, що реалізується

Середня дебіторська заборгованість

ЧОД = ——————- х 360 днів,

Виручка від реалізації продукції

Середня кредиторська заборгованість

ЧОК = ——————— х 360 днів,

Собівартість продукції, що реалізується

Середні матеріальні оборотні активи:

Зпоч.пер. + Зкін.пер.

Зср = ———— ,

2

Середня дебіторська заборгованість:

ДЗпоч.пер + ДЗкін.пер

ДЗсер = ————,

2

Середня кредиторська заборгованість:

КЗпоч.пер + КЗкін.пер

КЗср = ———— .

2

Собівартість випущеної продукції = собівартість залишків готової продукції на початок періоду + собівартість реалізованої продукції — собівартість залишків готової продукції на кінець періоду.

Причини недостатності грошових коштів на підприємстві такі:

Внутрішні:

 • падіння обсягу продажу: втрата одного або декількох великих споживачів, недоліки в управлінні асортиментом продукції;
 • недоліки в системі управління фінансами: слабке фінансове планування, відсутність оптимальної організаційної структури фінансових служб, відсутність управлінського обліку, втрата контролю за витратами, низька кваліфікація кадрів.

Зовнішні:

3 стр., 1208 слов

Аудит грошових коштів

... року. Зберігати гроші в касі можна тільки в межах установленого ліміту. Усю готівку понад установлений ліміт залишку необхідно здавати в банк. Якщо в касу підприємства надходять значні суми ... в іноземній валюті доцільно розділити процес аудиту на два етапи: аудит операцій у національній валюті та аудит операцій в іноземній валюті. Щодо визначення межі суттєвості при аудиті операцій з коштами ...

 • криза неплатежів;
 • ненадійні форми розрахунків;
 • конкуренція зі сторони інших товаровиробників;
 • зростання цін на енергоносії;
 • втрати від експорту через знижений обмінний курс;
 • зміна податкового законодавства;
 • висока вартість позикових коштів;
 • вплив інфляції.

Управління грошовими потоками має наступні складові (Рис.4.):

Рис. 4. Складові процесу управління грошовими коштами

6. Системи контролю за грошовими активами

Об’єктом контролю за грошовими активами є сукупний рівень залишку грошових активів, які забезпечують поточну платоспроможність підприємства, а також рівень ефективності сформованого портфелю короткострокових фінансових інвестицій — еквівалентів грошових коштів підприємства.

Контроль за сукупним рівнем залишку грошових активів при забезпеченні платоспроможності підприємства повинен виходити з таких критеріїв:

Контроль за рівнем ефективності сформованого портфеля короткотермінових фінансових інвестицій — еквівалентів грошових коштів підприємства повинен виходити з таких критеріїв:

Література

1. И.А. Бланк. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр. — 2004. -С.206-221.

2. Г.Г. Кірейцев. Фінансовий менеджмент. К. 2004.- С.73-120.

3. Финансовый менеджмент. Под ред.. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы. — 1999. — С. 284-301.