Організація обліку поточних біологічних активів

ВСТУП

Функціонування в аграрному секторі різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних перетворень в сільському господарстві. Щоб правильно і раціонально організувати облік необхідно мати: досконалу законодавчо-нормативну базу; галузеві стандарти і методичні рекомендації з обліку біологічних активів, витрат і доходів та визначення фінансових результатів; галузеву статистичну, фінансову та управлінську звітність; фахових бухгалтерів-фінансистів, які б досконало знали особливості діяльності агропромислових формувань і облікової політики.

Протягом останніх років в Україні прийнято низку нових нормативних документів (положень і методичних рекомендацій), уточнень до діючих та звернуто увагу на необхідність розробки і впровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Цьому є підтвердження розробки Проекту концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, схваленої Колегією Міністерства аграрної політики України 3 лютого 2009 року.

В аграрному секторі специфічними об’єктами обліку є земля, біологічні активи і біологічні перетворення, сільськогосподарська продукція тощо. Нові методологічні підходи до організації обліку передбачають: уточнення об’єктів обліку; застосування принципів оцінки поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції; удосконалення документування господарських операцій в сучасних організаційно-правових формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної інформації; формування доходів, витрат і визначення фінансових результатів; удосконалення статистичної та бухгалтерської звітності.

Вступ України до світового економічного співробітництва об’єктивно зумовив необхідність вирішення ряду питань, пов’язаних з адаптацією вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності до положень міжнародних стандартів. Організація та реалізація теоретичних засад обліку поточних біологічних активів повинна здійснюватися відповідно до МСБО 41 “Сільське господарство” та розробленого на його основі національного П(С)БО 30 “Біологічні активи”.

Питання реформування бухгалтерського обліку та становлення нової системи обліку, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі наукових дискусій. Зокрема цьому присвячені праці Голова С.Ф, Дем’яненка М.Я., Жука В.М., Кірейцева Г.Г., Коцупатрого М.М., Моссаковського В.Б., Саблука П.Т., Сука Л.К та інших. В працях цих авторів висвітлюються питання особливостей обліку біологічних активів, формування доходів і витрат, визначення фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, формування інформації у статистичній і фінансовій звітності. Але питання щодо визначення поняття та складу поточних біологічних активів на сьогодні залишається невирішеним. Вказується на невирішеність окремих питань обліку, необхідність удосконалення бухгалтерського обліку специфічних об’єктів аграрного сектору.

28 стр., 13594 слов

Облік нематеріальних активів

... організації обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням Наказу „Про облікову політику”. В даному наказі обов’язково необхідно передбачити: основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік ...

Метою роботи є дослідження методики та організації обліку і контролю поточних біологічних активів.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань, основними з яких є:

 • розглянути та узагальнити різні підходи щодо визначення, змісту та складових поточних біологічних активів;
 • охарактеризувати П(С)БО 30, МСБО 41;
 • дослідити відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • проаналізувати первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва;
 • проаналізувати методи та методологічні прийоми контролю;
 • оцінити контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві та визначити шляхи удосконалення контролю поточних біологічних активів.

Забезпечити ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємствах агропромислового виробництва можна, якщо удосконалити нормативно-правову базу; створити методологію галузевого обліку, впровадити спеціалізовані форми первинного обліку та удосконалити регістри синтетичного і аналітичного обліку; удосконалити методику обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт і послуг агропромислових підприємств.

Наукова цінність полягає в тому, що пропонується доповнити визначення біологічних активів; розроблений алгоритм для визнання поточних біологічних активів рослинництва за справедливою вартістю.

Об’єктом дослідження є методика та організація обліку поточних біологічних активів ДПДГ “Бохоницьке”.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні засади обліку і контролю поточних біологічних активів.

Теоретичною та методологічною основою роботи є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, бухгалтерського обліку та контролю, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з визначених проблем.

Для досягнення мети роботи та вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний; комплексно-системний підхід; статистико-економічні методи, зокрема кластерне групування; графічний; причинно-наслідкових зв’язків.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, матеріали науково-практичних конференцій, інформація Інтернет-видань та веб-сайтів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

1.1 Огляд літературних джерел

Розробка та впровадження організації обліку на вітчизняних підприємствах — це частина загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Становлення економіки нашої держави переживало немало етапів спаду і росту, в ній приймали участь як і видатні професори та спеціалісти, так і звичайні люди. Розвитку теорії та практики обліку витрат і системи калькулювання собівартості продукції, забезпеченню їх інформаційної бази сприяли праці таких вчених як: Білоусова І.Ф., Іванюта В.В., Кругла М.М., Токар А.В. та інших. Економічні джерела забезпеченості і використання матеріальних ресурсів наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Спеціальна література з питань організації обліку постачальницької діяльності

11

Маренич Т. Г. Облік поточних біолгічних активів згідно з П(С)БО ЗО “Біологічні активи” // Облік і фінанси АПК.- 2006.- №12.- с. 108-114.

В цій статті згідно з положеннмя (стандарту) 30 “Біологічні активи” визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Використання на підприємстві біологічних активів

12

Михайлов М. Г., Баранік О. О. Проблемні питання впровадженя П(С)БО ЗО “Біологічні активи” // Облік і фінанси АПК.- 2006.- №12.- с. 100-107.

Розкривається положення (стандарт) 30, який не поширюється на: сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання; продукти переробки сільськогосподарської продукції; біологічні активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

Порядок організації обліку поточних біологічних активів

13

Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 605 с.

Вказується, що поточні біологічні активи — біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Організація договірної роботи на підприємстві

14

Остапчук О. В. Удосконалення обліку поточних біологічних активів рослинництва // Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2010.- №10.- с. 15-20.

Поточні біологічні активи рослинництва — тобто площі певних сільськогосподарських культур, що вирощуються підприємством, раніше не були об’єктами обліку.

Удосконалення відображення операцій з поточних біологічних активів

15

Скирпан О. П. Особливості організації обліку поточних біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК.- 2009.- №6.- с. 65-69.

Сільське господарство є особливою сферою виробничої діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової продукції використовуються ще й біологічні активи.

Організація надходження та вибуття біологічних активів

16

Сук Л. Облік поточних біологічних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2007.- №8.- с. 42-48.

Вказується, що біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Поточні біологічні активи — біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Використання на підприємстві біологічних активів

17

Сук Л. Облік поточних біологічних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2007.- №9.- с. 40-46.

Викладено зміст та структуру поточних біологічних активів, їх оцінку та переоцінку; дана характеристика нових спеціалізованих форм первинних документів з обліку біологічних активів та методика їх заповнення;

Надходження та вибуття біологічних активів

8

Сук Л. Первинний облік біологічних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві .- 2009.- №12 .-с. 36-44.

У цій статті висвітлено організацію первинного поточних біологічних активів на базі методичних концепцій, обумовлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

Форми первинних документів лдя відображення в обліку

Отже, в умовах ринкової економіки значення організації обліку поточних біологічних активів на сільськогосподарському підприємстві ДПДГ “Бохоницьке”. Дана тема детально розглядається в літературних джерелах, які з кожним роком випускають все більше. Важливі праці вчених розкривають визнання поточних біологічних активів рослинництва за справедливою вартістю, а також поточних біологічних активів тваринництва за справедливою і первісною вартістю.

1.2 Нормативно-правове забезпечення

Прийняття в Україні національних стандартів бухгалтерського обліку стало початком роботи з адаптації його до міжнародних принципів та правил. Однак це доволі складна проблема, розв’язання якої потребує виваженості та обґрунтованості радикальних змін існуючої облікової практики.

Організацію обліку поточних біологічних активів на дослідному господарстві “Бохоницьке” регулює широке коло документів України. Бухгалтерський облік і звітність в Україні здійснюється з дотриманням єдиних методологічних, визначених Законом України “про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки діяльності підприємств. При огляді нормативно-правової бази неможливо не звернути увагу на міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку, оскільки національні стандарти з обліку були розроблені на основі міжнародних. Нормативні документи, що розкривають систему калькулювання собівартості продукції, наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Нормативні документи з питань організації обліку поточних біологічних активів

№ п/п

Документ

Зміст документа

Де використовується

1

2

3

4

1

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

Конституція України являє собою сукупність фундаментальних, юридично незаперечних норм, які поширюється на всі без винятку сфери суспільства. Будь-яка конституція встановлює соціально-політичне обличчя держави, фіксує вихідні принципи їх функціонування й розвитку, а також сприяє розвитку публічного права.

Забезпечення діяльності підприємства

2

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності,вільному волевиявленні,а також майновій самостійності їх учасників.

Функціонування меж здійснення цивільних прав

3

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.

Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яке базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України націлений на забезпечення зростання ділової активності господарських суб’єктів, розвиток підприємництва і на цій основі збільшення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість у відповідності до вимог Конституції України.

Регулювання відносин підприємств

4

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996-ХIV (зі змінами та доповненнями).

Безпосередньо викладені принципи та форми організації бухгалтерського обліку, основи його документального забезпечення та обсяг фінансової звітності, заходи щодо забезпечення достовірності річної фінансової звітності і застосування подвійного запису.

Організація договірної роботи на підприємстві

5

Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: податок, оподаткування, платник податку, оподатковувана операція, податок на додану вартість, оподаткування податком на додану вартість.

При формуванні фінансової звітності

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.

Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і розкриття її елементів. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності. Терміни, що використовуються у цьому Положенні (стандарті), мають таке значення: активи, баланс та інше.

Організація договірної роботи на підприємстві

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

При формуванні фінансової звітності

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 (із змінами і доповненнями).

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом).

Організація відображення фінансових результатів діяльності

9

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.11. 2005 р. № 790.

Це Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Організація договірної роботи на підприємстві

10

Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. — №88.

Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі — підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету.

Організація первинного обліку

11

МСФО 41 «Сільське господарство» //www.minfn.gov.ua Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник /За ред. Жука В.М. — К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. — 368 с.

Мета цього Стандарту — визначити обліковий підхід, а також подання фінансових звітів та розкриття інформації, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю.

Визнання та облік біологічних активів починається, коли підприємство отримує контроль над активом або пов’язаними з ним майбутніми економічними вигодами та може надійно оцінити його собівартість або справедливу вартість

Організація договірної роботи на підприємстві

12

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.1999

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групуванням на них факторів фінансово-господарської діяльності у бухгалтерському обліку.

При складанні кореспонденцій

13

Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99 р.

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб. Ведення позабалансових рахунків здійснюється за системою.

При формуванні фінансової звітності

14

Про затвердження регістрів та Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 07.03.2001 р. № 49.

Ці Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності.

Організація первинного обліку

15

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

Організація договірної роботи на підприємстві

16

Методичні рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затвердждені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008 р. №73.

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення методичних засад формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

При формуванні фінансової звітності

Реформування обліку внесло певні позитивні зміни, проте організація і методика обліку поточних біологічних активів, що застосовується на підприємстві “Бохоницьке” відносно чинних стандартів не в повній мірі відповідає сучасним вимогам системи управління. Актуальні такі, пов’язані з ним проблеми: недоліки організаційної структури управління, складність визнання поточних біологічних активів рослинництва за справедливою вартістю, тому є необхідність удосконалення бухгалтерського обліку специфічних об’єктів аграрного сектору. Дослідне господарство Бохоницьке” дотримується вимог законодавства, що є важливим в наш час.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Організаційно-правовий статус підприємства

Ознайомлення з організаційною структурою підприємства ДПДГ Бохоницьке” подано у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Загальна інформація про ДПДГ Бохоницьке”

Назва підприємства

Державне підприємство “Дослідне господарство Бохоницьке ” Інституту кормів УААН

Юридична адреса

с. Бохоницьке, Вінницький район, Вінницька область, вул. Гагаріна, 84

Тел./факс

23233

Код за ЄДРПОУ

00496550

Форма власності

Державна

Розрахунковий рахунок

2600800101143

Свідоцтво про реєстрацію

Серія А00 №560081

МФО

300506

Назва банку

ВФ “Перший інвестиційний банк”

Валютний рахунок

65789004512237

Розмір статутного фонду

4228 грн.

Середньооблікова чисельність

84 чол.

Загальна земельна площа

763 га

Загальна площа с.г. угідь

1041 га

Керівник

Подолянин Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Ільчива Марія Олександрівна

Найменування: державне підприємство “Дослідне господарство Бохоницьке” інституту кормів УААН , скорочене найменування : ДП ДГ “Бохоницьке” інституту кормів УААН. Місцезнаходження: 23233, Вінницька обл., Вінницький район, с. Бохоники.

Державне підприємство “Дослідне господарство Бохоницьке” інституту кормів УААН (надалі — Господарство) безпосередньо підпорядковане Інституту кормів УААН ( надалі — наукова установа).

Загальне підпорядкування: Українській академії аграрних наук (надалі — Академія) як органу по управлінню державним майном, закріпленим за господарством.

Господарство створене з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво та іншої, господарської діяльності.

Господарство є державним сільськогосподарським статутним суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.

Права Господарства:

— господарство планує свою господарську діяльність і визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до своїх статутних завдань з урахуванням галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

 • господарство самостійно визначає структуру управління,, розробляє штатний розпис Господарства з урахуванням його функцій, умов і фонду оплати праці, затверджуючи його в установленому порядку.
 • господарство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами.
 • господарство може здійснювати операції з цінними паперами відповідно до чинного законодавства України.

Обов’язки Господарства:

 • забезпечує установі, якій підпорядковане, організаційно-господарські умови для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробування і доопрацювання наукових розробок, пропаганди, досягнень-науки і техніки та впровадження їх у виробництво;
 • здійснює виробництво та реалізацію на ліцензійній основі насіння сільськогосподарських культур високих репродукцій та садивного матеріалу вирощування племінного молодняку худоби і птиці;
 • забезпечує ефективне та цільове використання закріпленого за ним державного майна та виділених державних коштів;
 • враховує, при визначенні стратегії науково-дослідної та господарської діяльності, умови державних контрактів, програм, замовлень та інші договірні зобов’язання;
 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також ремонтні роботи основних фондів, забезпечує своєчасне створення нових виробничих об’єктів та якнайшвидше введення їх в експлуатацію;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи, спрямовані на покращення організації та оплати праці працівників з метою підвищення їхньої матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і всього Господарства;
 • забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасну видачу працівникам Господарства заробітної плати, пожежну безпеку своїх об’єктів;
 • здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва;
 • на належному рівні здійснює оперативний та бухгалтерський облік майна і результатів своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

ДПДГ “Бохоницьке” є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також інші реквізити.

Статут господарства розроблено у відповідності до господарського кодексу України та інших законодавчих актів, чинних на території України, а також на основі підприємницької ініціативи учасників.

2.2 Облікова політика підприємства

Термін «облікова політика», визначений Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності.

Облікову політику можна розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого — як сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської діяльності.

У формуванні облікової політики визначальна роль належить керівнику і головному бухгалтеру. Від їх компетенції та взаємостосунків залежить успішне здійснення (провадження) облікової політики підприємства. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, має певні обов’язки, зокрема забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової і статистичної звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Первинною складовою облікової політики на ДПДГ “Бохоницьке” є принципи, які відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначаються як “базові концепції, які кладуться в основу відображення в обліку і звітності господарської діяльності” суб’єкта господарювання. Принципи — це базові концепції, які кладуться в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів. Відомо, що облікові системи формувалися в різних країнах чи групах країн під впливом національних особливостей їхнього політичного та економічного розвитку. Задекларована вітчизняна система принципів являє собою поєднання трьох груп фундаментальних уявлень про функціонування бухгалтерського обліку:

1. принципи умови: автономність, безперервність, періодичність, єдиний вимірник;

2. принципи рекомендації: історична собівартість, нарахування та відповідність доходів і витрат, повне висвітлення;

3. принципи обмеження: обачність, перевалювання сутності над формою, постійність.

Принципи умови — це умови функціонування облікової системи, що визначаються “господарським оточенням” суб’єкта господарювання.

Принципи рекомендації — це рекомендації, що виступають надбудовою умов облікового процесу.

Принципи обмеження — це обмеження щодо раніше наведених рекомендацій.

Стосовно питання методів бухгалтерського обліку зауважимо, що в даному разі йдеться не про окремі методи оцінювання майна, зобо­в’язань тощо, а про складові загального поняття методу бухгалтерського обліку. Отож, під методом бухгалтерського обліку в цілому розуміють сукупність способів дослідження і відбиття господарських операцій в його межах. Ця сукупність визначається як група елементів методу, до складу якої входять:

 • документація;
 • інвентаризація;
 • оцінка;
 • калькулювання;
 • бухгалтерські рахунки;
 • подвійний запис;
 • баланс;
 • звітність.

Під процедурами бухгалтерського обліку слід розуміти встановлений порядок дій з відбиття та обробки інформаційних потоків про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання. При цьому йдеться не тільки про фіксування інформації в системі плану рахунків, а й про внутрішній порядок облікового циклу. Обліковий цикл складається з трьох етапів: первинного, поточного та підсумкового. Кожний з етапів містить набір певних операцій (процедур).

Так, на етапі первинного обліку здійснюється збирання, пошук інформації. Поточний облік характеризується такими процедурами, як класифікація, обробка, часткове узагальнення. І, нарешті, третій етап — підсумковий — містить процедури повного узагальнення та зберігання інформації. Окрім того, усі названі етапи, безумовно, вимагають процедури фіксування інформації.

Наказ про облікову політику — це документ внутрішнього користування, який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно — керівник та головний бухгалтер або бухгалтер).

При складанні наказу, крім факторів нормативно-правового характеру, необхідно також враховувати: юридичний статус підприємства (форма власності та організаційно-правова форма), галузеву специфіку підприємства, наявність кваліфікованих бухгалтерських кадрів та ін. Сам наказ має повно відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві.Дослідне господарство „Бохоницьке” є звичайним державним сільськогосподарським підприємством, яке здійснює господарську та комерційну діяльність для одержання відповідного прибутку.

Основні види його діяльності:

1. Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

2. Вирощування зернових та технічних культур.

3. Виробництво елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур, племінного молодняк худоби та птиці.

4. Вирощування овочів та картоплі.

5. Розведення ВРХ та свиней.

6. Надання послуг.

Бухгалтерський облік ведеться за журнально — ордерною формою.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарських операцій., а якщо це неможливо — безпосередньо після їх закінчення. На підставі первинних документів можуть складатись зведені облікові документи. Всі первинні документи, що підтверджують факт здійснення господарських операцій, подавати до бухгалтерії в наступні терміни.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

Регістри бухгалтерського обліку попиши мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища та підписи осіб, що брали участь у їх складанні. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах в тому періоді, в якому вони були здійснені.

Господарство вживає всіх необхідних заходів для запобіганню несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку, та забезпечує належне зберігання документів протягом встановленого терміну. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

3.1 Поточні біологічні активи : теоретичний аспект

Сільське господарство є особливою сферою виробничої діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової продукції, поряд з фінансовими, матеріально-технічними та трудовими ресурсами, використовуються ще й природні ресурси: земля та живі організми.

Питання організації бухгалтерського обліку на дослідному господарстві належать до компетенції його власника або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

— самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Остання форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

Складовою частиною організації обліку на ДПДГ “Бохоницьке” є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.

Перелік документів затверджений в наказі або в розпорядженні керівника господарства про облікову політику і включає:

 • робочий план рахунків бухгалтерського обліку,
 • форми первинних облікових документів,
 • порядок проведення інвентаризації поточних біологічних активів;
 • методи оцінки активів та зобов’язань;
 • порядок контролю за господарськими операціями;
 • інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку поточних біологічних активів.

31 січня 2007 року було введено в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи», згідно з якими тварини або рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі, визначені як поточні біологічні активи. Тобто біологічним активом може бути будь-яка тварина чи рослина, яка утримується або вирощується на підприємстві. Визначення цього терміну співзвучне визначенню “довгострокові біологічні активи”.

Відмінність поточних біологічних активів від довгострокових полягає в двох моментах, а саме:

 • періоду, протягом якого біологічні активи здатні приносити економічні вигоди в будь-якій формі. Для поточних це термін, що не перпевищує 12 місяців, для довгострокових — перевищення такого періоду;

— порядку обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі. Такі тварини, як зазначено в характеристиці рахугка 16 “Довгострокові біологічні активи” Інструкції № 291, є винятком із порядком внесення до ДБА біологічних активів, здатні давати сільгосппродукцію або в інший спосіб приноситиекономічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців та біологічні активи, що створюються протягом періоду більшого ніж один рік.

Основними джерелами надходження поточних біологічних активів (ПБА) тваринництва на державному підприємстві є:

 • придбання за плату;
 • вирощування у господарстві;
 • обмін на подібні і неподібні активи;
 • внесення до статутного капіталу;
 • безоплатно отримані.

Поточні біологічні активи поділяються на наступні групи:

 • поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю;
 • поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю;
 • поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю.

У примітках до фінансової звітності поточні біологічні активи наводяться за такими групами:

1) тварини на вирощуванні та відгодівлі;

2) біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі;

3) інші поточні біологічні активи.

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Такий підхід застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість поточних біологічних активів. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

3.2 Організація первинного обліку поточних біологічних активів

Підставою для організації бухгалтерського обліку господарських операцій на ДПДГ “Бохоницьке” є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

1. назву документа (форми);

2. дату і місце складання;

3. назву СПД, від імені якого складено документ;

4. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

5. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

6. особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Порядок організації документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів у господарстві регламентуються статтею 9 («Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку») Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.

Первинні документи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Порядок створення первинних документів для організації обліку поточних біологічних активів на ДПДГ “Бохоницьке” регулюють методичні рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, які розроблені з метою забезпечення методичних засад формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Первинні документи з організації обліку поточних біологічних активів рослинництва :

1) Акт № ___ на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма № ПБАСГ-1) складають для оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва.

Експертною комісією з оцінки визначається справедлива вартість окремо по рослинах (озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або по однорідних групах, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові) чи окремих культурах (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полі, площі. Вони обліковуються як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю.

2) Акт № ___ на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма № ПБАСГ-2), призначений для списання поточних біологічних активів рослинництва на момент збирання врожаю.

В Акті зазначається назва об’єкту обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва. Акт складається та підписується керівником структурного підрозділу та бухгалтером.

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі складають особливу групу біологічних активів, які в процесі біологічних перетворювань здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про тварин на вирощуванні та відгодівлі окреслені П(С)БО 9 та П(С)БО 30.

Первинні документи з обліку поточних біологічних активів тваринництва на дослідному господарстві є такі:

1) Акт № ___ на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3) використовують для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін. Акт складається у двох примірниках завідувачем фермою, зоотехніком або бригадиром безпосередньо в день одержання приплоду окремо по кожному виду приплоду тварин. Один примірник Акта передається до бухгалтерії підприємства наступного дня після його складання, де він стає підставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регістрах. Другий примірник є підставою для здійснення записів у Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і в кінці місяця також надходить до бухгалтерії підприємства разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13).

Дані актів, крім свого основного призначення — для обліку поголів’я тварин — використовуються в бухгалтерії також для нарахування оплати праці працівникам ферм.

2) Звіт № ___ про процеси інкубації (форма № ПБАСГ-4) складають для відображення в обліку операцій процесу інкубації птиці. Звіт складається у двох примірниках начальником цеху інкубації на підставі первинних документів про рух яєць і виведених курчат. У звіті по датах відображається закладка яєць на інкубацію із зазначенням кількості закладених яєць і залишку яєць у закладці на кінець дня (місяця).

Кожній партії закладених в інкубацію яєць присвоюється постійний номер. У звіті наводяться дані про вилучення яєць при міражуванні. Наприкінці звіту наводяться дані про вихід голів курчат: здорових, слабких; визначається відсоток виходу (без слабких) та кінцевий результат виходу: дооприбуткування із слабких і загальний відсоток виходу.

Виведені курчата передаються в цех вирощування за накладною. Звіт підписує начальник цеху інкубації, старший оператор, оператори, затверджує керівник підприємства, після чого перший примірник звіту разом з підтверджувальними документами передається до бухгалтерії, другий — залишається в цеху інкубації.

3) Акт № ___ на вихід і сортування добового молодняку птиці (форма № ПБАСГ-5) оформляють для сортування яєць в цеху інкубації. Яйця, що надійшли в цех інкубації зі складу, від батьківського стада птиці, від постачальників тощо, підлягають сортуванню на предмет їхньої можливої інкубації. Яйця, придатні для інкубації, сортуються по масі, товщині шкаралупи, консистенції білка, пігментації білка й з урахуванням якісних показників розкладаються по лотках для закладки в інкубатор. Товарні (харчові) і непридатні для інкубації яйця (насічка, бій, кров’яні та ін.) передають на склад для реалізації або повернення постачальникові. Яйця, непридатні для інкубації й харчових цілей, але які можуть бути використані для кормових цілей, указують в акті окремим рядком.

Акт підписує начальник цеху інкубації, оператор та сортувальник, після чого він передається до бухгалтерії для відповідних записів у регістрах бухгалтерського обліку.

4) Для документального оформлення процесу сортування добового молодняку застосовується Акт № ___ на вихід і сортування добового молодняку птиці (форма № ПБАСГ-5), який складається на спеціалізованих птахівничих господарствах і птахофабриках для приймання одержаних (виведених) пташенят у результаті інкубації начальником цеху інкубації або зоотехніком в день виводу пташенят. Виходячи із кількості закладених на інкубацію яєць та виведених пташенят, визначається відсоток виходу пташенят. В акті також відображаються якісні характеристики виведеного молодняку (кількість здорових, слабких або непридатні).

Акт слугує підставою для оприбуткування виведеного поголів’я молодняку.

5) Акт № ___ на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма № ПБАСГ-6) застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада).

Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється Актом № ___ на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4).

Відправлення на забійний пункт всієї продукції окоту з товарною шкуркою (ягнята для забою на шкурку, мертвонароджені, випоротки, викидні, що загинули і вимушено прирізані до бонітування і після нього) та нетоварною шкуркою (ембріони) оформляють Накладними внутрігосподарського призначення (форма № ВЗСГ-8) у трьох примірниках, один з яких залишається в отарі.

В кінці робочого дня Акт № ___ на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма № ПБАСГ-6) підписують всі члени комісії, призначеної керівником господарства, в кінці акта матеріально відповідальна по забійному пункту особа розписується про прийняття продукції від забою на відповідальне зберігання для наступного відправлення на склад чи для продажу.

6) Нагромаджувальний акт № ___ на оприбуткування приплоду звірів (форма № ПБАСГ-7) застосовується для обліку приплоду звірів і кроликів окремо для кожного виду й породи. Акт складається завідувачем фермою, зоотехніком або бригадиром. Записи в Акт здійснюються по мірі одержання приплоду й закінчуються після закінчення щеніння (окролу), але не пізніше останнього дня звітного місяця. На наступний місяць у цьому випадку відкривається новий акт. В акті вказується кількість щенят (живих і мертвих) у кожнім гнізді. У бухгалтерському обліку оприбутковуються тільки живі щенята (кроленята).

Дані Актів використовуються для зоотехнічного обліку, відображення одержаного приплоду в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12), нарахування оплати праці працівникам ферми. Акти надають в бухгалтерію підприємства разом із Звітами про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13).

7) Обліковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) застосовується для застосування в спеціалізованих свинарських комплексах. Він включає три розділи: I «Забій», II «Вихід продукції», III «Падіж».

У розділі I «Забій» відображається кількість голів і маса тварин забитих і оброблених за день. Як правило, всі тварини, що надійшли для забою, повинні бути оброблені протягом цього ж дня. В окремих випадках, якщо санбойня не встигла за поточний день обробити всіх тварин, що надійшли, то їхню масу показують по рядку «Залишок на кінець дня», а в наступному Обліковому листі — по рядку «Залишок на початок дня».

У розділі II «Вихід продукції» показується вихід продукції по видах від всіх тварин, забитих за звітний день, зданої на склад. В окремих графах відображається кількість одержаної продукції в кілограмах, її облікова ціна (планова собівартість) та сума.

У розділі «Падіж» відображається число голів і маса загиблих тварин, що були вивезені з різних структурних підрозділів, а також кількість знятих на санбойні з таких тварин шкір. Проти кожного рядка, по якому відображається полегле поголів’я, обов’язково дається висновок ветеринарного лікаря про причину падежу.

Обліковий лист № ___ забою та падежу худоби (форма № ПБАСГ-8) складається у двох примірниках під копірку й підписується керівником структурного підрозділу, головним ветлікарем, ветлікарем санбойні та економічною службою господарства.

8) Акт № ___ на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів (форма № ПБАСГ-9) застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-вікової групи в іншу, включаючи і переведення тварин в основне стадо. Акт складає зоотехнік, завідувач фермою або бригадир у день переведення тварин і птиці з однієї групи в іншу, відлучення молодняку звірів і кролів. В ньому вказують облікову групу, з якої і в яку переведені тварини, ідентифікаційний номер (інвентарний номер, кличка); стать, масть та інші особливості, час народження, кількість голів, вагу, балансову вартість, прізвище, ім’я, по батькові особи, за якою закріплені прийняті тварини. Належно оформлені Акти форми № ПБАСГ-9 підписує керівник структурного підрозділу, завідуючий фермою підприємства і використовують для обліку тварин в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і для зоотехнічного обліку. В кінці місяця Акти разом із Звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13) передають в бухгалтерію підприємства.