Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

Законодавче — нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України N 13-92 від 26.12.1992 р. «П прибутковий податок з громадян» із змінами та доповненнями.

2. Інструкція Головної Державної податкової інспекції «Про прибутне податок з громадян» № 12 від 21.04.1993 р. із змінами та доповненнями.

Прибутковий податок з громадян — прямий податок, сплачуваний з доходів громад як за місцем основної і неосновної роботи, так і від підприємницької діяльності Механізм оподаткування прибуткового податку наведено на схемі 1:

Схема — 1

Структурно-логічна схема прибуткового податку з громадян

Платники

Платниками прибуткового податку (суб’єктами оподаткування) в Україні є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Об’єкти оподаткування

Об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об’єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, як в натуральній формі, так і у грошовій (національній або іноземній валюті)

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподаковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, якщо інше не передбачено законодавством.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в національній валюті України. Доходи, одержані в іноземний валюті, перераховуються в національну валюту за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

Об’єкти оподаткування прибутковим податком з громадян наведені на схемі 2:

9 стр., 4398 слов

Оподаткування доходів фізичних осіб. Спрощена система оподаткування ...

... доходу і в ухиленні від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Платниками прибуткового податку в Україні ... та політичних партій, ставлення до релігії. Це громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства - як ті, що ... так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. Отже, згідно Закону України „Про податок з доходів ...

Схема 2

Структурно логічна схема об’єктів оподаткування прибутковим податком з громадян

Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період за який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

 • допомога по вагітності та пологах;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • допомога по догляду за дитиною;
 • грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей до 16 років;
 • допомога по догляду за дитиною-інвалідом;
 • допомога на дітей віком до 16 років (учнів — до 18 років);
 • допомога на дітей одиноким матерям
 • допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;
 • допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; І
 • тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від ста: аліментів або коли стягнення аліментів неможливе; ,
 • допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних фізичних осіб;
 • б) суми одержуваних аліментів;
 • в) державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умов? добровільного страхування пенсій; .

,

г) компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норі _ передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористані відпустку при звільненні; л

д) суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького скла, органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв’язку виконанням обов’язків несення служби;

 • е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадян на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доход одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності;
 • є) доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобною господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництв бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки;
 • ж) суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком су авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;
 • з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик, грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов’язаннями;
 • доходи, одержані від відчуженні громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств.

и) суми, одержані громадянами за обов’язковим і добровільним страхуванням випадків, коли страхові внески по накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій);вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі — благодійна

29 стр., 14065 слов

Финансовая система Украины

... форма ответственности за нарушение этой нормы. Место фин. права в системе правовых наук Украины. В число отраслей Украинского права входит финансовое право. Оно регулирует определенный круг общественных отношений, отличающихся от ...

і), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, . послуги), на користь осіб, а саме:

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам, постраждалим внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної : стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або , о характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людськіжертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення .и олійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або : органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для:

 • відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, з урахуванням деяких обмежень;
 • відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через такі заклади освіти;
 • відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;
 • відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та соціальної адаптації;
 • відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;
 • відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України, інші види допомоги.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців податкового року, таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками податкового рок] оподатковується за загальними правилами, визначеними законодавством);

 • ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі: чин іноземній валюті;
 • й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва <
 • підприємницької діяльності;
 • к) суми, які направляються платниками податку до благодійних установ організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік;
 • л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника.

м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших донорства; за здавання грудного молока

н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори крім туристських та міжнародних;

 • о) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи сільській місцевості, тимчасово або сезонно, а також членів студента будівельних загонів, що споруджують об’єкти в сільській місцевості;

— п) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України).

Обчислення зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції

р) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, рахунок фізичних або юридичних осіб;

 • с) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно, Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
 • т) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировини (макулатуру, ганчір’я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі шини);
 • у) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз й календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого закони на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадська організацій, інше.

Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход

1.Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чини законодавством розміру мінімальної місячної заробітної платі, (неоподатковуваний мінімум).

Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування.

2.Сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати(неоподатковуваний мінімум) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не доход розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленогочинним законодавством.

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягай 16-річного в разі смерті дітей — протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення ,оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини.

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, організаціями і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного в розмірі мінімальної місячної заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно.

3. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених — пунктами 1 та 2 у:

а) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 у: |

б) інвалідів війни І групи.

4. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до п’яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 у:

 • а) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів;
 • б) військовослужбовців і призваних на навчальні, перевірочні збори військовозобов’язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії;
 • в) інвалідів з дитинства, інвалідів І й II групи, крім інвалідів війни І групи;
 • г) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 3 і 4;
 • д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов’язків;
 • е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;
 • є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
 • Дія пунктів 1, 2, 3 і 4 протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи.

Постановами КМУ можуть надаватись додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян.

5. Органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний :стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний доход окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році.

Ставки податку

1. Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками:

Таблиця 3

Ставки податку

Місячний сукупний оподатковуваний доход (у

неоподатковуваних мінімумах)

Ставки та розміри податку

З доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму

не оподатковується

З доходу в розмірі від одного неоподатковуваного мінімуму + 1 грн. до 5 неоподатковуваних мінімумів 10 відсотків від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму
З доходу в розмірі від 5 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 10 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 5 неоподатковувану мінімумів + 15 відсотків від суми, що перевий доход у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 60 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + 20 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 60 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + ЗО відсотків: суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів
З доходу понад 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 1 неоподатковуваних мінімумів + 40 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів

Або можна використовувати шкалу ставок, яка пристосована до діючого і теперішній час неоподатковуваному мінімуму — 17 грн.

Таблиця 4

Прогресивна шкала ставок

Місячний сукупний оподатковуваний дохід Ставка та розміри податку
до 17 грн. Включно не оподатковується
від 17 грн. до 85 грн. 10% суми, що перевищує 17 грн.
від 86 грн. до 170 грн. 6,8 грн. + 15% суми, що перебільшує 85 грн.
від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 + 20% суми, що перебільшує дохід 170 грн.
від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 + 30% суми, що перебільшує дохід 1020 грн.
від 1721 грн. та вище 393.55 + 40% суми, що перебільшує дохід 1700 грн.

2. Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повтори (неодноразово), податок нараховується до джерел виплати у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за наведеними у пункті 1 цієї статті ставками збільшеними вдвічі, але не більше 70 процентів.

3. Із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок .ся до джерел виплати за ставкою 20 процентів.

Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів

Оподатковуваними прибутковим податком доходами, одержаними за місцем роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від и. установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови його ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань соціального страхування.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем — основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов’язків, у тому ;а сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, організацій, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності своїм пикам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі крім І виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу.

Порядок обчислення податку

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та ними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати

Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного Оподатковуваного доходу за ставкою, визначеною відповідно Декрету. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг по прибутковому податку, сума місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг.

По закінченні календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу, з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності до 1 березня року, наступного за звітним.

Порядок перерахування податку до бюджету

Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних громадянам сум зобов’язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.

Зазначені юридичні і фізичні особи одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Чеки на отримання коштів для виплати належних громадянам сум приймаються установами банків тільки за умови пред’явлення платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи наступного дня після виплати належних громадянам сум.

Забороняється сплата податку з доходів громадян за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, крім колективних сільськогосподарських підприємств. Колективні сільськогосподарські підприємства, включаючи риболовецькі колгоспи, прибуткового податку сплачують за рахунок прибутку (доходу), що залишається розпорядженні підприємства, за ставками, відповідно до чинного законодавства.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян, стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами і суб’єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості.

Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку громадян, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і організація! та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з громадян провадиться відповідно до чинного законодавства.

Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються сплати майбутніх платежів за його заявою.

Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання)

Порядок оподаткування доходів громадян, отриманих не за місцем основної роботи наведено на схемі 5:

Схема 5

Структурно-логічна схема оподаткування доходів громадян, отриманих

місцем основної роботи

Об’єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержувані ними від підприємств, її, організацій і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності не за Іонної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та „… ,….;, здійснюваних на основі договорів підряду та інших договорів цивільного характеру, та доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності.

Порядок обчислення і сплати податку

З доходів, не за місцем основної роботи, податок обчислюється за ставкою 20 %, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету у мовленому порядку. При визначенні оподатковуваного доходу в джерела виплат не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються передбачені пільги.

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи не лише за місцем основної роботи, зобов’язані у строки, визначені законом подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму скупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов’язані вести облік доходів і витрат, пов’язаних з одержанням цих доходів, за формою і у порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України.

Підприємства, установи, організації і фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов’язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості, за встановленою Головною державною податковою адміністрацією України формою, про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход.

Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та р інших доходів

Об’єкти оподаткування

Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не передбачені як об’єкти оподаткування за місцем основної і неосновної роботи.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

До складу витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходів витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) підлягають амортизації згідно з Законом України «Про оподаткування о підприємств».

При здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, крім тих, що не включаються до сукупного оподаткування доходу згідно закону, оподатковуваним доходом громадянина, у тому зареєстрованого як суб’єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, різниця між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному років. Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу (інших корпоративних прав) ведеться у порядку, встановленому Законом У «Про оподаткування прибутку підприємств». Прибуток, отриманий громадян від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковувані доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому осок відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин.

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності наведено на схемі 6:

Структурно-логічна схема оподаткування підприємницької діяльності

Порядок обчислення і сплати податку

1.З ходів, від підприємницької діяльності, податок обчислюється:

 • а) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів, від здійснення підприємницької діяльності, про що не пізніш як через виплати повідомляється податковим органам за місцем проживання Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим при проведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподаковуваний період;

— б) податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про ний (оціночний) у поточному році доход або про фактично одержані у Звітному календарному році доходи та інших відомостей про доходи громадян від ліня підприємницької діяльності. Перерахування утриманих сум податку до .у підприємства, установи, організації та фізичні особи — суб’єкти ,підприємницької діяльності здійснюють у загальному порядку. Обчислення податку З фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому за місцем здійснення цієї діяльності з обов’язковим повідомленням договору органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри І одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Особливості оподаткування доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні

Розміри оподаткування

З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується у джерела виплати і доходів за ставкою 20 відсотків без виключення з доходу встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та встановлених законодавством пільг.

Зазначена ставка оподаткування застосовується тоді, коли інше не передбаченоміжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходівгромадян. Перерахування сум податку здійснюється у загальному порядку.

Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства

Визначення оподатковуваного доходу

1. Оподатковуваний доход іноземних громадян та осіб без громадянства (надалі іноземні громадяни), які мають постійне місце проживання в Україні, визначається в то ж порядку, що й оподатковуваний доход громадян України. До оподатковуваного доходу іноземних громадян включаються:

 • а) суми надбавок, виплачуваних у зв’язку з проживанням в Україні;
 • б) суми, виплачувані для компенсації витрат на навчання дітей у школі, харчуванні поїздки членів сім’ї платника у відпустку та інші аналогічні цілі.

2. До оподатковуваного доходу іноземних громадян не включаються:

 • а) суми, які відраховуються наймачем іноземних громадян до фондів державне соціального страхування і пенсійного забезпечення;
 • б) суми компенсації витрат за наймання житлового приміщення і на утримай автомобіля для службових потреб;
 • в) суми витрат на відрядження.

Суми, виплачені підприємствами, установами й організаціями у компенсації витрат на відрядження технічним спеціалістам з числа іноземних: громадян у зв’язку з їх роботою в Україні, не включаються оподатковуваного доходу іноземних громадян, якщо виплати цих сум перед відповідним зовнішньоекономічним контрактом.

При цьому суми, виплачені додатково до заробітної плати за кожний перебування в Україні, не вважаються компенсацією витрат на відрядження, винятком випадків, коли ці витрати пов’язані із пересуванням іноземних грої по території України або за її межами. Такі виплати враховуються як надбаї заробітної плати й оподатковуються на загальних підставах.

Розміри оподаткування

Доходи іноземних громадян, що мають постійне місце проживання в УІ підлягають оподаткуванню прибутковим податком за ставками, визначеними Декреті КМУ «Про прибутковий податок з громадян» і за умовами, встановлю відповідними його розділами для оподаткування аналогічних доходів громадян України. Особисті доходи власників приватних компаній оподатковуються в горі і за умовами, передбаченими при оподаткуванні доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. При цьому до власників приватної компанії належать іноземні громадяни, у власності яких знаходиться будь-яке підприємство (юридична особа), доходи якого в масці знаходження (реєстрації) за межами; України підлягають оподаткуванню податком на прибуток корпорації або іншим аналогічним видом податку.

Порядок обчислення і сплати податку

1. Іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання, в Україні і одержують доходи як в Україні, так і за її межами, подають декларації про одержані доходи до податкового органу за місцем діяльності в Україні у встановленої порядку.

При цьому декларація про очікувань (оціночні) доходи у поточному подається іноземними громадянами протягом одного місяця з дня прибуття Україну незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація одержувані доходи подається щоквартально у строки, визначені законом. ] закінчення року декларація про фактично одержані доходи подається у строю визначені законом, в якій зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат) сплаченого податку.

У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду іноземних громадян з України декларація про фактично одержані доході подається не пізніш як за місяць до виїзду.

2. З доходів іноземних фізичних осіб податок обчислюється податковим органом на підставі декларацій про доходи за місцем здійснення діяльності в Україні Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом.

На підставі декларації про очікувані (оціночні) доходи платникові п обчислюється авансова сума податку. Перерахунок суми податку здійснюється ні підставі даних про фактично одержані доходи. Сплата податку протягом рок) п здійснюється рівними частками у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 о серпня і до 15 листопада. Доплата за перерахунками податку за звітний рік провадиться протягом місяця з дня одержання платіжного повідомлення від <3 податкового органу. Над міру сплачена сума податку за бажанням платника

повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів провадиться не пізніше місяця з дня проведення остаточного

3.Пільги щодо податку надаються іноземним громадянам у такому ж розмірі і на що і для громадян України. Іноземні громадяни, які мають право на пільги на дітей, при поданні до податкового органу декларації вперше зобов’язані декларації відповідні документи, що підтверджують наявність .утриманців. Документи затверджуються компетентним органом країни, в якій постійно проживав до прибуття в Україну, а в разі, коли утриманець па території України, документи подаються в порядку, встановленому …..ми України.

4.Справляння податку з іноземних громадян може бути припинено або . по відповідними міжнародними договорами.

Забезпечення дотримання Декрету «Про прибутковий податок з громадян»

Обов’язки громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності

1. Громадяни, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до цього Декрету, зобов’язані:

а) вести облік доходів, одержаних протягом року, і витрат, безпосередньо пов’язаних з їх одержанням, за формою, що встановлюється Головною державною податковою адміністрацією України. Зазначена умова не поширюється на громадян, які одержують доходи лише за місцем основної роботи.

За окремими видами підприємницької діяльності облік повинен вестися також із застосуванням технічних засобів — лічильників, касових апаратів тощо;

 • б) подавати в передбачених Декретом випадках податковим органам декларації про доходи і витрати за формами, що їх установлює Головна державна податкова адміністрація України, та інші необхідні документи, які підтверджували б достовірність вказаних у деклараціях даних. Неподання громадянином декларації вважається приховуванням доходів від оподаткування;
 • в) пред’являти підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які виплачують доходи, а також податковим органам документи, що підтверджують право на одержання пільг;
 • г) своєчасно і у повному обсязі сплачувати до бюджету належні до сплати суми податку;
 • д) допускати службових осіб податкових органів у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності та для одержання доходів;
 • е) зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків протягом трьох років.

2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані:

 • а) своєчасно і у повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати;
 • б) своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою юрмою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню;
 • в) у 3-денний строк повідомляти податкові органи за місцем громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, про відкриття в банків розрахункового рахунку.

3. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення податкових застережень, відповідно, до яких підприємства, установи, організації а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що виплачують, беруть на себе зобов’язання нести витрати по сплаті податку за громадян.

4. Контроль за додержанням положень Декрету покладається на державну податкову службу в Україні.

Порядок утримання і повернення неправильно утриманих сум податків

У разі несвоєчасного залучення громадян до сплати податку неправильного оподаткування їх доходів стягнення або повернення відповідної податку допускається не більш як за три роки до виявлення факту неправильної оподаткування.

Суми податку, не стягнені через ухилення платника від оподаткувань стягуються за весь час ухилення від їх сплати.

Не утримані (утримані не повністю або несвоєчасно), а також перераховані до бюджету суми податку, що підлягають стягненню, стягуються безспірному порядку податковим органом з підприємств, установ, організацій фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що виплачували доходи громадянам. З громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і не мають розрахункових рахунків в установах банків, стягнення прибуткового податку провадиться через нотаріальні контори за виконавчими написами або у судовому порядку.

При наявності фактів перерахування підприємством, установі організацією і фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності сум податку за своїх працівників зазначені суми включаються до складу оподатковуване! доходу цих працівників із відповідним переобчисленням суми прибуткового податі